ZhangXiao
zhangxiaophoto@gmail.com

For artwork acquisitions or exhibition enquiries:

Beijing
Pekin Fine Arts
+8610 5127 3220
http://www.pekinfinearts.com
Meg Maggio
info@pekinfinearts.com

Hong Kong
Blindspot Gallery
+852 2517 6238
http://www.blindspotgallery.com
Mimi Chun
mimi@blindspotgallery.com